Doelstellingen

Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente.

Doel is:                                                                          

  1. het verlenen van steun aan de instandhouding van de algemene begraafplaatsen, ook de gesloten begraafplaatsen, met zowel de individuele graven als eventuele grafmonumenten in de Hof van Twente ;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

•  De belangen van de burgers ten aanzien van de algemene begraafplaatsen te ondersteunen.

•  Te bevorderen, dat bij crematie, de urnen een waardige rustplaats kunnen krijgen, met op alle begraafplaatsen dezelfde keuze mogelijkheden.

•  Het behoud van het karakter en eventuele cultuurhistorische waarden   evenals het behoud van beeldbepalende bomen.

•  Verwaarloosde gedeelten van begraafplaatsen proberen in ere te herstellen, ook met vrijwilligers.

•  Het bevorderen van eigentijdse ontwikkelingen en het openstaan voor individuele- of plaatselijke wensen ten aanzien van graven, urnen respectievelijk de verstrooiing van as, en ook van een teken, een plek om dierbaren te gedenken.

•  Het geven van informatie en voorlichting aan belangstellenden uit alle kernen en buurtschappen binnen de Hof van Twente.

•  De stichting heeft zich ook ingezet om de basis huurtermijn te verlengen. Voor de huurtermijnen kan nu worden gekozen tussen 10, 20 of 30 jaar. Daarna kan de huurtermijn telkens met 10 jaar worden verlengd; m.i.v. 2017 gewijzigd.

We vinden dat bij een laatste overledene, in een dubbelgraf, het grafrecht met 20 of 30 jaar zou moeten kunnen worden verlengd.

Vanaf 2017 kunnen huurtermijnen met extra 10, 20 of 30 jaar worden verlengd.

•  Bevorderen van- en onderhouden van goede contacten met de Gemeente en met de inwoners van alle kernen. Wij hopen een bijdrage te leveren aan een open, een eerlijke en transparante communicatie en informatie, om zodoende de mensen meer in- en overzicht te geven en om ook mee te kunnen denken en werken.

•  Kosten (tarieven, verschil) zo laag mogelijk houden.

Dit alles kunnen we bereiken door met meer donateurs onze stichting te ondersteunen, en om de noodzakelijke kosten die hiervoor moeten worden gemaakt te kunnen dekken.

Ook bijvoorbeeld uitgaven aan materiaal, voor onderhoud en andere werkzaamheden te verrichten door onze vrijwilligers.

 

Daarom vragen wij u donateur te worden van onze stichting !