Optimalisering Algemene Begraafplaatsen en Herdenkingsparken

Bron: Gemeente Hof van Twente, programmabegroting 2018 Begraafplaatsen.

In 2018 zal in lijn met het plan “Optimalisering begraafplaatsen”, naast het ruimen van graven ook heraanleg en ontwikkeling van nieuwe grafvelden en urnenveldjes plaatsvinden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de wens van de burger.

In 2017 is gestart met de verbetering (ander type verharding) van de paden op begraafplaats Goor.  Hierdoor is de begaanbaarheid van een aantal paden enorm verbeterd en aangepast voor rolstoelers en rollators. Om alle paden te verbeteren ontbreken de financiële middelen. In de kadernota 2019 wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.